Paano mo makikilala ang tunay mong sarili?

As Kingfishers Catch Fire

Paano mo ba makikilala ang iyong tunay na sarili o ang iyong pagkatao sa gitna ng iba’t ibang responsibilidad at ginagampanan natin sa buhay. Nanay-mode ka sa umaga; tapos, trabaho-mode ka sa araw.

Paano ba natin makikilala ang ating pagkatao: ito yung sino ka kapag walang nakatingin sa iyo?

Ang ating mga gawain sa buhay ang nagpapatunay sa ating tunay na sarili. Biyaya ng Diyos ang ating mga talento, kakayahan at abilidad, ngunit balat lamang ito sa mas malalim na pagkatao. Binubuo din ito ng ating mga desisyon.

At dahil dito, maaaring tingnan ang ating mga pagpipili sa nakalipas na buwan.

Tingnan kung saan hindi ang ating mga mahal sa buhay ang mas pinili natin sa oras ng katamaran, tukso, kayabangan, at kagipitan. Suriin kung saan ipinagbili natin ang ating prinsipiyo sa buhay kaysa manindigan sa katotohanan.

Mga kapamilya, manalangin tayo:

O Dios, ikaw ang maylikha ng sanlibutan, kilala mo…

View original post 27 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close